top of page

Integritets policy BASCHE

BASCHE AB (”BASCHE” eller “vi”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av BASCHE används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom BASCHE sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).


Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt köp eller din beställning

 • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och recensioner om ditt köp

 • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg, tävlingar och events via e-post och sms

 • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler

 • Hjälpa dig med kundserviceärenden

 • Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslag

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?


BASCHE AB med organisationsnummer 559329-8416, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@basche.se eller ringa oss på telefonnummer0725095505. Vår postadress är Pilevägen 21, 23637 Höllviken.

 


Vilka har tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter behandlas främst av oss på BASCHE. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.
För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du väljer i kassan.
För att hantera kundtjänstärenden delar vi dina personuppgifter med det företag som tillhandahåller vår kundtjänst.
För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring i digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den tredje part som tillhandahåller tjänster inom detta.
Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler

 


Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?


I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

 


Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling


Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.
Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 


Rätt till tillgång


Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

 


Rätt till rättelse


Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

 


Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling


Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

 


Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet


Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.
Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

 


Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet).
Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 


Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter


Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 


Ändamål: För att administrera ditt köp

Behandlingar som utförs:

 • Leverera dina produkter

 • Genomföra betalning

 • Skicka order- och leveransbekräftelse

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

 • Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

 • Betalinformation

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.
Lagringstid: Uppgifterna behandlas i tolv månader efter genomfört köp.
Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. till personnummer, även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.


Ändamål: För att skicka recensioner till dig efter genomfört köp


Behandlingar som utförs:
Skicka produktrecensioner och recensioner om din köpupplevelse


Personuppgifter som behandlas:

 • Namn

 • E-postadress

 • Ordernummer

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att recensera eller betygsätta de produkter som du har köpt samt din köpupplevelse.


Lagringstid: Vi skickar produktrecensioner till dig en vecka efter genomfört köp.


Ändamål: För att skicka marknadsföring via e-post och sms


Behandlingar som utförs:

 • Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och sms

 • Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av

 • Skicka information om din varukorg om du har lämnat vår webbplats utan att fullgöra köpet

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

För anpassad kommunikation och påminnelse om din varukorg behandlas även:

 • Surfhistorik

 • Orderhistorik

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.
Samtycke. Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats eller lämnat ditt samtycke via e-post skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke.


Lagringstid: Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp med stöd av intresseavvägningen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

 


Ändamål: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler


Behandlingar som utförs: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts webbsidor inklusive delning av uppgifter med nämnda aktörer.


Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress

 • IP-adress

 • Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som kund och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring. Dina uppgifter behandlas endast för detta ändamål om du har gjort ett köp hos oss och inte invänt mot marknadsföring.


Lagringstid: Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp.


Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter ber vi dig kontakta oss på nedan uppgifter. Det gäller också om du vill få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du önskar få dina personuppgifter raderade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att enligt lag utföra inom 30 dagar från din förfrågan. Tänk på att om du väljer att få dina personuppgifter raderade från våra system så behöver du själv kunna påvisa att du gjort ett köp för att vi ska kunna hantera återköp och garantiärenden.

bottom of page